Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare GDPR – LAROMET SA

Având în vedere noile reglementări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se aplică începând cu 25 mai 2018, dorim să reconfirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastră personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în calitatea dumneavoastră de „persoană vizată”.

Ce înseamna prelucrarea datelor?
Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. În calitatea sa de operator economic, S.C. LAROMET S.A. (numit în continuare LAROMET), va avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 • Date de identificare (nume și prenume, serie și număr carte identitate)
 • Date de contact (adresa de facturare și livrare, adresa de e-mail, telefon)
 • Date identificare autoturisme marfă la ridicarea acesteia de la sediul societății noastre

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la dumneavoastră la sediul societății noastre sau prin furnizarea acestora direct de către dumneavoastră prin e-mail sau telefon.

În ce scopuri prelucrăm datele cu caracter personal?
Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • furnizarea de produse și servicii;
 • colectarea debitelor/recuperarea de creanțe;
 • transmitere către terți contractanți, în condițiile legii (precum, dar fără a se limita la, firme de curierat/servicii poștale, societăți de recuperare creanțe sau alți mandatari contractați de către LAROMET pentru exercitarea intereselor sale legitime);
 • marketing (precum, dar fără a se limita la, oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricăror produse și servicii ale LAROMET, reclamă/publicitate);
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, confirmarea preluării mărfurilor de către delegații clienților noștri);

Către cine pot fi transmise datele cu caracter personal?
Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • Terți subcontractanți (ex: prestatori servicii de curierat, societăți de recuperare creanțe);

Ce se întamplă dacă nu doriți ca datele cu caracter personal să fie prelucrate de către LAROMET?
Datele personale sunt necesare onorării comenzilor și preluării mărfurilor din depozitul LAROMET. Refuzul dvs. determină imposibilitatea facturării și predării mărfurilor.

Care sunt drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale?
Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

 • Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator on-line, unul sau mai multe elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al acestora:
 • Dreptul la informare= dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date= dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul la rectificare= dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)= dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora (începând cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la portabilitatea datelor= dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obisnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către LAROMET către alt operator, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (începând cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la opoziție= dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale= dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de către LAROMET?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client LAROMET, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozițiile legale ce reglementează arhivarea documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră, inclusiv în eventualitatea în care doriți să vă retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing puteți să ne contactați folosind următoarele metode de comunicare:

Prin e-mail, la adresa: office[at]laromet.ro

În scris, la sediul LAROMET, situat în str. Macului, nr. 21-25, sat Rudeni, jud. Ilfov, Romania 077046