Informing GDPR

Informare GDPR – LAROMET SA

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere noile reglementari cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele membre UE și care se aplica începand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În acest scop, regasiți în continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoașteți pe aceasta tema, în calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

Ce înseamna prelucrarea datelor?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.În calitatea sa de operator economic, S.C. LAROMET S.A. (numita în continuare LAROMET), va avea întotdeauna în vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate și transparența, datele solicitate fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?

 • Date de identificare (nume și prenume, serie si numar carte identitate)
 • Date de contact (adresa de facturare și livrare, adresa de e-mail, telefon)
 • Date identificare autoturisme marfa la ridicarea acesteia de la sediul societatii noastre

Datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la dumneavostra la sediul societatii noastre sau prin furnizarea acestora direct de catre dumneavoastra prin e-mail sau telefon.
În ce scopuri prelucram datele cu caracter personal?
Datele sunt prelucrate în urmatoarele scopuri:

 • furnizarea de produse și servicii;
 • colectarea debitelor/recuperarea de creanțe;
 • transmitere catre terți contractanți, în condițiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii poștale, societați de recuperare creanțe sau alți mandatari contractați de catre LAROMET pentru exercitarea intereselor sale legitime);
 • marketing (precum, dar fara a se limita la, oferte speciale lansate pentru clienți, inclusiv pentru promovarea oricaror produse și servicii ale LAROMET, reclama/publicitate);
 • îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, confirmarea preluarii marfurilor de catre delegatii clientilor nostri);

Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

 

Categoriile potențialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi:

 • Terți subcontractanți (ex: prestatori servicii de curierat, societati de recuperare creante);

Ce se întampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre LAROMET?
Datele personale sunt necesare onorarii comenzilor si preluarii marfurilor din depozitul LAROMET. Refuzul dvs. determina imposibilitatea facturarii si predarii marfurilor.
Care sunt drepturile dumneavoastra privind protecția datelor personale?
Începând din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal.

 • Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator on-line, unul sau mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 • Regasiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna înțelegere a conținutului juridic al acestora:
 • Dreptul la informare= dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date= dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
 • Dreptul la rectificare= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)= dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora (incepand cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la portabilitatea datelor= dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre LAROMET catre alt operator, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege (incepand cu data de 25 mai 2018);
 • Dreptul la opozitie= dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale= dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

Cât timp sunt prelucrate datele personale de catre LAROMET?

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți client LAROMET, precum și ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozitiile legale în baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date (de exemplu, dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor).

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv în eventualitatea în care doriți sa va retrageți acordul cu privire la prelucrarea datelor în scop de marketing puteți sa ne contactați folosind urmatoarele metode de comunicare:

Prin e-mail, la adresa: office@laromet.ro

În scris, la sediul LAROMET, situat în str. Macului, nr. 21-25, sat Rudeni, jud. Ilfov, Romania 077046

 

INFORMING ABOUT GDPR – LAROMET SA

 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Given the new regulations on the protection of personal data, introduced by EU Regulation 2016/679, which is the basis for the legislation on the processing of personal data and the protection of this data for EU Member States and which will apply from May 25th, 2018 , we would like to reconfirm our commitment to process your personal data in a transparent manner and with respect to all rights under applicable law.

For this purpose, further recovery the main elements that we consider useful to know on this topic, as “person concerned”.

 

 

What does data processing mean?

 

According to EU Regulation 2016/679, “data processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

As an economic operator, SC LAROMET S.A. (hereinafter referred to as LAROMET), will always consider  data processing to be characterized by legality, fairness and transparency, the requested data being adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed.

 

What personal data do we process?

 • Identification data (first and last name, number of identity card)
 • Contact details (billing and delivery address, e-mail address, phone number)
 • Identification data for the vehicles that pick up the goods from our company

Personal data are obtained either directly from  the employees, our customers and our suppliers,  at our company headquarters, either  by e-mail or phone.

 

For what purposes we process personal data?

The data are processed for the following purposes:

 • Supply of products and services;
 • Debt collection / debt recovery;
 • transmission to third parties, according to the law (such as, but not limited to, courier companies / postal services, debt recovery companies or other agents contracted by LAROMET for the exercise of its legitimate interests);
 • marketing (such as, but not limited to, special offers launched for customers, including the promotion of any LAROMET products and services, advertising/ publicity);
 • Fulfillment of legal obligations (for example: confirmation of the takeover of goods by our clients’ delegates).

 

 

To whom personal data can be transmitted?

 

The categories of potential recipients of data transfers can be:

 • Third-party subcontractors (eg: providers of courier service, debt recovery companies).

 

 

 

What happens if you do not want  your personal data to be processed by LAROMET?

Personal data are required for orders fulfillment and for taking  over the goods from the LAROMET warehouse. Your refusal determines the impossibility of invoicing and delivery of the goods.

 

What are your rights regarding the protection of personal data?

Starting on May 25th, 2018, EU Regulation 2016/679 revised and expanded the scope of the rights of individuals  regarding their personal data.

 • Personal data = any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or regarding one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;
 • Processing of personal data = any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

 

Below you can find a detailed description of these rights, for a better understanding of their legal content:

 • The right to information = the right of the data subject to be informed about the identity and contact details of the operator and of the Data Protection Officer, the purposes for which the data is processed,the categories of personal data targeted, the recipients or categories of recipients of the data, the existence of the rights provided by the legislation regarding the protection of personal data for the data subject and the conditions under which they can be exercised;
 • The right of access to data = the right of the data subject to obtain from the data operator on request and free of charge, the confirmation that personal data are processed or not processed by the data operator;
 • The right to rectification = the right of the data subject to obtain, upon request and free of charge, the rectification of inaccurate personal data concerning him or her, as well as the completion of incomplete data;
 • The right to erasure data (“the right to be forgotten”) = the right of the data subject to obtain, upon request and free of charge, the fulfillment of the conditions provided by law, the deletion of personal data concerning that person;
 • The right to restrict the processing = the right of the data subject to obtain, on request and free of charge, as long as the conditions provided by law are met, marking of personal data stored, in order to limit their further processing (starting on May 25, 2018);
 • The right to data portability = the right of the data subject to receive, on request and free of charge, personal data in a structured way, commonly used and in an easy-to-read format, as well as the right to have such data be transmitted by LAROMET to another operator, as long as the conditions stipulated by law are fulfilled (starting on May 25, 2018);
 • The right to opposition = the right of the data subject to object at any time, for well-founded and legitimate reasons related to his/ her particular situation, that the personal data aimed at him/ her are subject to processing, as long as the conditions stipulated by law are met;
 • The right not to be subjected to an individual decision = the right of the data subject to request and obtain the withdrawal, cancellation or re-evaluation of any decision based exclusively on processing performed by automatic means (including profiling) which produces legal effects on the data subject or similarly affects it to a significant extent;
 • The right to address the justice or the National Supervisory Authority for Personal Data Processing = the right of the data subject to address the National Supervisory Authority for Personal Data Processing, respectively to address justice for the defense of any rights guaranteed by the applicable legislation regarding the protection of personal data, which have been violated.

 

How long is the personal data processed by LAROMET?

Your personal data will be processed during the period you are a LAROMET employee, customer or supplier, as well as after this period, in accordance with the legal provisions under which the terms of processing such data are regulated (for example: the legal provisions governing the archiving of documents).

 

For any request, information or notification regarding the exercise of your rights, including in the event that you wish to withdraw your agreement regarding the processing of data for marketing purposes, you can contact us:

 

By e-mail, at: office@laromet.ro

 

In writing, at the LAROMET headquarters: 21-25 MACULUI Street, RUDENI Village, ILFOV County, ROMANIA 077046